Zum Inhalt springen

Privacybeleid

Provider:
R. u. B.  Zahedi
Alte Kölner Str. 41a
40885 Ratingen

Contact:
E-Mail: info@villa-vosje.de
Website: www.villa-vosje.de

Hond op het strand bij Vosseslag

Verklaring over gegevensbescherming (privacybeleid), gebruik van cookies.

Wij verbinden ons ertoe de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming na te leven en trachten steeds de beginselen van gegevensvermijding en gegevensminimalisering in acht te nemen.

Verklaring van termen
We hebben onze gegevensbeschermingsverklaring opgesteld volgens de principes van duidelijkheid en transparantie. Als er echter onduidelijkheden zijn met betrekking tot het gebruik van verschillende termen, kunnen de bijbehorende definities hier worden bekeken.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens, zoals uw naam en voornaam, uw e-mailadres en IP-adres, enz. alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. Volgens de algemene verordening gegevensbescherming zijn hier met name drie voorschriften van belang:

a) U heeft ons uw toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer doeleinden, Art. 6 (1) p. 1 lit. a DSGVO. In dit verband wordt u door ons uitvoerig geïnformeerd over het doel of de doelen van de verwerking en wordt uw uitdrukkelijke toestemming door ons gedocumenteerd.

b) De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen met u, Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b DSGVO.

c) De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, tenzij uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden prevaleren, Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO.

Wij zullen er echter altijd op de respectieve punten nogmaals op wijzen op welke rechtsgrondslag de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd.

Openbaarmaking van persoonsgegevens
Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derden voor andere dan de hieronder vermelde doeleinden. Wij zullen uw persoonsgegevens alleen aan derden verstrekken indien:

a) u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven overeenkomstig Art. 6 Par. 1 S. 1 lit. a DSGVO,

b) de openbaarmaking overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), van het Duitse grondwettelijk verdrag (DSGVO) noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte en er geen reden is om aan te nemen dat u een hoger belang hebt dat bescherming verdient, bij het niet openbaar maken van uw gegevens,

c) er is een wettelijke verplichting tot openbaarmaking overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, onder c), van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (DSGVO)

d) dit is wettelijk toegestaan en noodzakelijk volgens Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b DSGVO voor de verwerking van contractuele relaties met u.

Bewaartermijn en schrapping

Wij bewaren alle persoonsgegevens die u ons meedeelt slechts zolang als nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor deze gegevens werden meegedeeld of zolang als dit wettelijk vereist is. Zodra het doel is bereikt en/of de wettelijke bewaartermijnen zijn verstreken, wissen of blokkeren wij de gegevens. Indien u ons toestemming hebt gegeven voor een langere opslagperiode, worden de gegevens gewist na de periode die in het kader van de toestemming is overeengekomen of na herroeping van uw kant.

SSL-encryptie

Deze website maakt gebruik van SSL-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals vragen die u ons als websitebeheerder toestuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van „http://“ in „https://“ en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Verzameling en opslag van persoonsgegevens, alsmede soort en doel van het gebruik ervan
a) Wanneer u de website bezoekt
Wanneer u onze website bezoekt, wordt automatisch informatie naar de hostserver van onze website gestuurd door de browser die op uw eindapparaat wordt gebruikt. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. De volgende informatie wordt zonder uw tussenkomst verzameld en opgeslagen tot ze automatisch wordt gewist:

 • Tijdstip / datum van de oproep
 • besturingssysteem en browser van de client
  de URL die wordt genoemd
 • IP-adres van de client/bezoeker (afhankelijk van de instelling in het KAS)
 • URL van waaruit uw website werd opgeroepen (referer)

Bovengenoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Zorgen voor een vlotte verbinding van de website
 • Zorgen voor een comfortabel gebruik van onze website
 • Evaluatie van de veiligheid en de stabiliteit van het systeem

Gegevens die een conclusie naar uw persoon mogelijk maken, zoals het IP-adres, worden uiterlijk na 42 dagen gewist. Indien de gegevens na deze periode worden bewaard, worden zij geanonimiseerd zodat een toewijzing aan u niet langer mogelijk is.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO. Ons rechtmatig belang vloeit voort uit de hierboven vermelde doeleinden voor gegevensverzameling. In geen geval gebruiken wij de verzamelde gegevens om conclusies te trekken over uw persoon.

Cookies
Wij gebruiken cookies – kleine bestanden met configuratie-informatie. Zij helpen bij het bepalen van gebruikersspecifieke instellingen en het implementeren van speciale gebruikersfuncties. Cookies worden automatisch aangemaakt door uw browser en opgeslagen op uw eindapparaat wanneer u onze website bezoekt. Een persoonlijke identificatie van uw persoon is echter niet mogelijk via de cookies.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch als gevolg van de standaardinstelling van de browser. U kunt uw browser echter zo instellen dat er geen cookies op uw eindapparaat worden opgeslagen of dat er ten minste een bericht wordt weergegeven voordat er een nieuwe cookie wordt opgeslagen. Als u de cookiefunctie in uw browser volledig uitschakelt, kunt u mogelijk niet alle functies van onze website gebruiken.

De door cookies verwerkte gegevens zijn noodzakelijk voor de voornoemde doeleinden ter bescherming van onze rechtmatige belangen en die van derden overeenkomstig Art. 6 (1) p. 1 lit. f DSGVO.

Deze cookies worden na een bepaalde periode automatisch gewist.

echten van de betrokkene

U heeft de volgende rechten:

a) Informatie
Overeenkomstig Art. 15 DSGVO heeft u het recht om informatie te vragen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. Dit recht op informatie omvat informatie over:

 • de doeleinden van de verwerking
 • de categorieën persoonsgegevens
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt
 • de geplande opslagperiode of ten minste de criteria voor het bepalen van de opslagperiode
 • het bestaan van een recht op rectificatie, uitwissing, beperking van de verwerking of bezwaar
 • het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
 • de herkomst van uw persoonsgegevens, indien deze niet door ons zijn verzameld
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, en, in voorkomend geval, zinvolle informatie over de bijzonderheden ervan

b) Correctie
Overeenkomstig Art. 16 DSGVO heeft u het recht om onjuiste of onvolledige door ons opgeslagen persoonsgegevens onverwijld te laten corrigeren.

c) Verwijdering
Overeenkomstig art. 17 DSGVO heeft u het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens onmiddellijk te wissen, voor zover de verdere verwerking om een van de volgende redenen niet noodzakelijk is:

 • betreffende de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting en van informatie
 • om een wettelijke verplichting na te komen die verwerking vereist op grond van de wetgeving van de Europese Unie of de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen
 • om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h) en i), en artikel 9, lid 3, van de GDPR
 • voor archivering in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de GDPR, wanneer het onder a) bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van deze verwerking onmogelijk zou kunnen maken of ernstig zou kunnen schaden
 • voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen

d) Beperking van de verwerking
In overeenstemming met Art. 18 van de GDPR kunt u om een van de volgende redenen verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:

 • U betwist de juistheid van uw persoonsgegevens.
  De verwerking is onwettig en u maakt bezwaar tegen het wissen van de persoonsgegevens.
 • Wij hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar u hebt ze nodig om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.
 • U maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van Art. 21 (1) DSGVO.

e) Informatie
Als u hebt verzocht om rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of om beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 16, artikel 17, lid 1, en artikel 18 van de GDPR, zullen wij alle ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt, daarvan in kennis stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U kunt ons verzoeken u over deze ontvangers te informeren.

f) Transmissie
U hebt het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat.

U hebt ook het recht om te verzoeken dat deze gegevens worden doorgegeven aan een derde partij, mits de verwerking is uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures en is gebaseerd op toestemming overeenkomstig Art. 6 (1) zin 1 lit. a of Art. 9 (2) lit. a of op een overeenkomst overeenkomstig Art. 6 (1) zin 1 lit. b DSGVO.

g) Intrekking
Overeenkomstig art. 7 (3) DSGVO heeft u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van de toestemming heeft plaatsgevonden. In de toekomst is het mogelijk dat wij de gegevensverwerking die op uw herroepen toestemming was gebaseerd, niet langer voortzetten.

h) Klacht
Overeenkomstig artikel 77 van de GDPR heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de GDPR.

i) Bezwaar
Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigde belangen overeenkomstig artikel 6 (1) zin 1 lit. f DSGVO, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig artikel 21 DSGVO, mits er redenen zijn die voortvloeien uit uw bijzondere situatie of het bezwaar is gericht tegen directe reclame. In het laatste geval beschikt u over een algemeen recht van verzet, dat door ons zonder specificatie van de specifieke situatie zal worden uitgeoefend. Indien u gebruik wenst te maken van uw recht op herroeping of verzet, volstaat het een e-mail te sturen naar info@villa-vosje.de.

j) Geautomatiseerde besluiten in individuele gevallen, met inbegrip van profilering
U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend op geautomatiseerde verwerking – met inbegrip van profilering – is gebaseerd en dat voor u rechtsgevolgen heeft of voor u soortgelijke significante gevolgen heeft. Dit is niet van toepassing indien het besluit

aa) noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons

bb) toelaatbaar is op grond van wettelijke bepalingen van de Europese Unie of de lidstaten waaraan wij onderworpen zijn en deze wettelijke bepalingen passende maatregelen bevatten ter bescherming van uw rechten en vrijheden, alsmede van uw rechtmatige belangen

cc) wordt uitgevoerd met uw uitdrukkelijke toestemming.
Deze besluiten mogen echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën persoonsgegevens overeenkomstig artikel 9, lid 1, van de GDPR, tenzij artikel 9, lid 2, onder a) of g), van de GDPR van toepassing is en er passende maatregelen zijn genomen om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen.

Met betrekking tot de onder aa) en cc) genoemde gevallen nemen wij redelijke maatregelen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en uw rechtmatige belangen, waaronder ten minste het recht op tussenkomst van een persoon van onze kant, het recht om uw standpunt kenbaar te maken en het recht om de beslissing aan te vechten.

Verzamelen van toegangsgegevens en logbestanden

Wij, of onze hosting provider, verzamelt op basis van onze legitieme belangen in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f. DSGVO gegevens over elke toegang tot de server waarop deze dienst zich bevindt (zogeheten serverlogbestanden). De toegangsgegevens omvatten de naam van de bezochte website, het bestand, de datum en het tijdstip van de toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens, de melding van een geslaagde toegang, het browsertype en de browserversie, het besturingssysteem van de gebruiker, de referrer URL (de eerder bezochte pagina), het IP-adres en de verzoekende provider.

Logbestandinformatie wordt om veiligheidsredenen (bv. om misbruik, fraude of cyberaanvallen op te helderen) maximaal 42 dagen bewaard en daarna gewist. Gegevens waarvan de verdere opslag voor bewijskrachtige doeleinden noodzakelijk is, worden niet gewist totdat het betrokken incident definitief is opgehelderd.

Wijziging van het privacybeleid
Indien wij ons privacybeleid wijzigen, zal dit op de website worden aangegeven en zullen geregistreerde klanten via e-mail op de hoogte worden gebracht.

Cookiebeleid

Dit Cookiebeleid werd voor het laatst bijgewerkt op 18 maart 2021 en is van toepassing op burgers van de Europese Economische Zone.

1. Inleiding

Onze website, https://villa-vosje.eu/nl (hierna: „De Website“) maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën (gemakshalve worden al deze technologieën gezamenlijk aangeduid als „Cookies“). Er worden ook cookies geplaatst door derden die door ons zijn gecontracteerd. In het onderstaande document informeren wij u over het gebruik van cookies op onze website.

2. Wat zijn cookies

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met de pagina’s van een internetadres kan worden meegestuurd en door de webbrowser op de pc of een ander apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij volgende bezoeken naar onze servers of die van een derde partij worden gestuurd.

3. Wat zijn scripts?

Een script is een stukje code dat ervoor zorgt dat onze website goed en interactief functioneert. Deze code wordt uitgevoerd op onze server of op uw toestel.

4. Wat is een webbaken?

Een web beacon (ook wel pixeltag genoemd) is een klein onzichtbaar tekstfragment of plaatje op een website dat wordt gebruikt om het verkeer op de website te monitoren. Om dit mogelijk te maken, worden verschillende gegevens over u opgeslagen met behulp van webbakens.

5. Cookies

5.1 Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat onderdelen van onze website goed functioneren en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Door functionele cookies te plaatsen, maken wij het voor u gemakkelijker om onze website te bezoeken. Op die manier hoeft u bij een bezoek aan onze website niet herhaaldelijk dezelfde informatie in te voeren, of blijven uw artikelen in uw winkelwagentje zitten tot u bijvoorbeeld betaald hebt. Wij kunnen deze cookies plaatsen zonder uw toestemming.

5.2 Marketing / Tracking Cookies

Marketing / tracking cookies zijn cookies of andere vormen van lokale opslag die worden gebruikt om gebruikersprofielen op te stellen om advertenties weer te geven of de gebruiker te volgen op deze website of op meerdere websites voor soortgelijke marketingdoeleinden.

6. Cookies geplaatst

Google Fonts
Wij gebruiken Google Fonts om webfonts weer te geven.
Google reCAPTCHA
Wij gebruiken Google reCAPTCHA om spam te voorkomen.

7. Toestemming

Wanneer u onze website voor de eerste keer bezoekt, krijgt u een pop-up te zien met uitleg over cookies. Zodra u op „Bewaar instellingen“ klikt, geeft u ons uw toestemming om alle door u gekozen categorieën cookies en plugins te gebruiken zoals beschreven in dit Cookiebeleid. U kunt het gebruik van cookies via uw browser uitschakelen, maar wij wijzen u erop dat onze website dan mogelijk niet naar behoren functioneert.

8. Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • U hebt het recht te weten waarom uw persoonsgegevens worden gebruikt, wat ermee gebeurt en hoe lang ze worden bewaard.
 • Recht van toegang: U heeft recht op toegang tot uw persoonsgegevens die bij ons bekend zijn.
 • Recht op rectificatie: U hebt het recht om, wanneer u maar wilt, uw persoonsgegevens te laten aanvullen, corrigeren, wissen of blokkeren.
 • Indien u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, hebt u het recht om deze toestemming in te trekken en uw persoonsgegevens te laten wissen.
 • Recht op overdracht van uw gegevens: U hebt het recht om al uw persoonsgegevens op te vragen bij een voor de verwerking verantwoordelijke en ze in hun geheel over te dragen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke.
 • Recht van bezwaar: U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij zullen ons hieraan houden, tenzij er legitieme redenen voor de verwerking zijn.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen. Zie hiervoor de contactgegevens aan het einde van dit Cookiebeleid. Als u een klacht hebt over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, horen wij dat graag, maar u hebt ook het recht om u te richten tot de toezichthoudende autoriteit (de gegevensbeschermingsautoriteit).

9. Het activeren/deactiveren en verwijderen van cookies

U kunt uw internetbrowser gebruiken om cookies automatisch of handmatig te verwijderen. U kunt er ook voor kiezen om het plaatsen van bepaalde cookies niet toe te staan. Een andere mogelijkheid is om uw internetbrowser zo in te stellen dat u een bericht krijgt telkens wanneer een cookie wordt geplaatst. Voor meer informatie over deze opties verwijzen wij u naar de instructies in de helpsectie van uw browser.

Wij wijzen u erop dat onze website mogelijk niet naar behoren functioneert als alle cookies zijn uitgeschakeld. Als u de cookies uit uw browser verwijdert, zullen ze opnieuw worden geplaatst wanneer u onze website opnieuw bezoekt.

Naar de bedrijfsgegevens